งานที่ดำเนินการเอง

งานดำเนินเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักบริหารโครงการ

ลำดับที่ โครงการ / รายการ
1 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง (คลองไม้แดง) ระยะที่ 2 (PR) ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ฝายแม่น้ำยมบ้านเกาะน้อย ระยะที่ 2 (PR) ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
3 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยจอมแก้ว ระยะที่ 2 (PR) ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
4 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูทดน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 (PR) ตำบลหนองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
5 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูทดน้ำบ้านสวนผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 (PR) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
6 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโสน ระยะที่ 2 (PR) ตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
7 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำคลองเครือหวาย ระยะที่ 2 (PR) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
8 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำคลองหิน ระยะที่ 2 (PR) ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
9 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม แก้มลิงท่ามะปราง ระยะที่ 2 (PR) ตำบลห้วยยอด ตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง
10 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำเวฬุ (BP) จังหวัดจันทบุรี
11 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาวางโครงการพิเศษ การพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่อพยพเขื่อนสิรินธร  (SR) อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
12 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต๋ำ (PR) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
13 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำวังชุมพร (PR) ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
14 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) (SR) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
15 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยปะแล้ง (RR) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
16 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ริดเย็น (RR) ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
17 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยหลอด (RR) ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
18 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไคร้ (RR) ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
19 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หาด (RR) ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
20 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮี้ (RR) ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
21 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง (SR) ตำบลทุ่งกว๊าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ฝายพับได้)
22 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง (SR) ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย(ฝายพับได้)
23 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก (SR) ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย(ฝายพับได้)
24 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง (SR)
ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
25 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำกระหลุกตาแอบ พร้อมระบบส่งน้ำ (RR) ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
26 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ฝายแก้มลิงต้นน้ำเขื่อน
ลำปาว (RR) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
27 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำลำสะพุง (ตอนล่าง) (SR) ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
28 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำห้วยอาฮง (SR) ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
29 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม ประตูระบายน้ำห้วย
กระเดิน พร้อมระบบกระจายน้ำ (SR) ตำบลคู่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
30 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ (RR) ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
31 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำลำพันชาด (SR) ตำบลหนองกุง ตำบลทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (ฝายพับได้).
32 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำห้วยนางออ (SR) ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ฝายพับได้)
33 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด (SR) ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ฝายพับได้)
34 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (SR) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ฝายพับได้)
35 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยไทร
พร้อมระบบส่งน้ำ (SR) ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
36 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง (RR) ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
37 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม อ่างเก็บน้ำมอโค้ (RR) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
38 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ (SR) ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ฝายพับได้)
39 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำคลองทรายทอง (SR) ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ฝายพับได้)
40 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง (SR) ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ฝายพับได้)
41 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำคลองลำกง (SR) ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝายพับได้)
42 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองหอยโข่ง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (RR) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
43 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน (PR) ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
44 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งคลองพังดาน-คลองพังโย (RR) ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
45 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองท่าแนะ (RR) อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
46 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น (SR) ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ฝายพับได้)
47 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองหยา (SR) ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (ฝายพับได้)
48 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการเพิ่มศักยภาพ
การกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม (SR) ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฝายพับได้)
49 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์ม (EC) โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอน (พรด.) จังหวัดพัทลุง
50 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์ม (EC) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอำเภอธารโต จังหวัดยะลา
51 ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คชก. และ กก.วล.
  ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน
1 ประตูระบายน้ำวังชุมพร (PR) ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
2 อ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) (SR) ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3 อ่างเก็บน้ำลำสะพุง (ตอนล่าง) (SR) ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
4 ประตูระบายน้ำห้วยอาฮง (SR) ตำบลไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
5 ประตูระบายน้ำห้วยกระเดิน พร้อมระบบกระจายน้ำ (SR) ตำบลคู่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6 อ่างเก็บน้ำมอโค้ (SR) ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
7 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองยัน (PR) ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  ค่าประเมินผลโครงการ
1 อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
2 อ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3 อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
4 อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
5 อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
6 อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
7 อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ตำบลสินปูน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
ถัดไป

งานจ้างที่ปรึกษา