หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ

ส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ 

เป็นส่วนงานที่จัดตั้งใหม่ โดยรวมกลุ่มมาตรฐานวางโครงการ และกลุ่มงานบริหารข้อมูลและแผนโครงการเดิม เข้าไว้ด้วยกัน โดยแบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่

 • ฝ่ายวิศวกรรม
 • ฝ่ายบริหารข้อมูลและแผนงาน

 

     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการวางแผนศักยภาพ การพัฒนาแหล่งน้ำและการชลประทาน เพื่อเป็นศุนย์กลางข้อมูลด้านแผนงานโครงการ และให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การพัฒนาลุ่มน้ำ และการชลประทาน การบรรเทาอุทกภัยจากน้ำ และการบริหารจัดการน้ำในทุกระดับการศึกษา เพื่อจัดทำรายงานแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง
 • วิจัย และพัฒนากระบวนการการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำและลุ่มน้ำ เพื่อจัดทำมาตรฐานคู่มือ และนวัตกรรมการศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำในทุกระดับการศึกษา
 • ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในงานศึกษาวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ แหล่งน้ำและการชลประทานตามขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมาตรฐานของกรมชลประทาน
 • วิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานภายในสำนัก ทั้งงานจ้างศึกษา และงานดำเนินการเอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมชลประทานกำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดุแลบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสำนัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วางแผน กำกับ ดุแล ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสำนัก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบข้อมูลที่ทันสมัยและต่อเนื่อง
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดทำเอกสารรายละเอียดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ (Term of Reference) ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ และกำกับดูแลงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และครบถ้วนตามหลักวิชาการ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการงานที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้านงานศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้การดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย