การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดทำงานรายงานวางโครงการ ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 โครงการ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560

ลำดับ  หัวข้อ
1  โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PR-๑๐ จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
2 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ MD-R-1 จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ก่อนหน้า

การดำเนินงานด้านควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2560

ถัดไป

แผน unit_school_สบก.