การดำเนินงานด้านควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2560

ลำดับ  หัวข้อ
1  แบบประเมินควบคุมภายใน (WP ๓) 
2 แบบประเมินควบคุมภายใน (WP2)
3 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (WP1) 
4 ตัวอย่างแบบฟอร์มพร้อมคำอธิบาย 
ก่อนหน้า

แจ้งเวียนคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ถัดไป

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดทำงานรายงานวางโครงการ ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 โครงการ ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560