คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 957/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 2 ราย) นางสาวจุรีพร ดวงกลาง และนางสาวอรุณี ชูทิพย์


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 951/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายอังครวัฒน์ แก้วหานาท) ย้ายไปสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 5

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/19/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 2 ราย นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ และนายธรรมนูญ คำจันทร์แก้ว