คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 381/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 95/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องแก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ