คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 381/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/12/2565 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 96/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ