คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1296/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย 1. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี 2. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต 3. นายสุรชาติ มาลาศรี)

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1322/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 1 ราย) นางสาวศุภานิช เหมือนสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ