คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1296/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย 1. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี 2. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต 3. นายสุรชาติ มาลาศรี)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ ข 27/5/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน นายศวิษฐ์ ธรรมวิชิต ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 27/16/2564 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง