คำสั่ง - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ ข 27/5/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน นายศวิษฐ์ ธรรมวิชิต ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/15/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนตุลาคม 2564

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1296/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 3 ราย 1. นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี 2. นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต 3. นายสุรชาติ มาลาศรี)