คำสั่ง - คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 27/15/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของเดือนตุลาคม 2564


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1266/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (จำนวน 2 ราย 1. นายเอกรัฐ รัตนแคล้ว 2. นางสาววีรยาภรณ์ รัตนไพบูลย์)

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ ข 27/5/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน นายศวิษฐ์ ธรรมวิชิต ให้ปฏิบัติงานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง