ฝ่ายการเงินและบัญชี - บัญชีรายรีับ-รานจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และแจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564