แกลลอรี่ - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ โครงการประตูระบายน้ำห้วยเปพร้อมระบบส่งน้ำ