แกลลอรี่ - จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอาคารทดน้ำบ้านตากแดดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี