แกลลอรี่ - จัดประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการประตูระบายน้ำบ้านท่านั่ง ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร