แกลลอรี่ - จัดประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งน้ำโครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดสูง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร