แกลลอรี่ - ส่วนวิศวกรรมจัดอบรม unit school สอนงานกันภายในหน่วยงาน 2 วิชา การใช้เทคโนโลยีในงานวิศวกรรม และภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม