แกลลอรี่ - เจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรูในยุค RID. 4.0