แกลลอรี่ - ผวค.3 บก. รักษาการแทน ผวศ.บก และเป็นตัวแทนสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้ำตามนโยบายของ รมช.กษ.