แกลลอรี่ - จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑