แกลลอรี่ - ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนวิศวกรรมร่วมกับส่วนวางโครงการที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการแก้มลิงบ้านท่าชะมวงพร้อมอาคารประกอบ