แกลลอรี่ - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านวางโครงการสำรวจและออกแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครั้งที่2