แกลลอรี่ - ส่วนวิศวกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านวางโครงการสำรวจและออกแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครั้งที่1 (Kick Off)