ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
23 ก.พ. 2565 โครงสร้างสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปัจจุบัน) ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
23 ก.พ. 2565 รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
23 ก.พ. 2565 สถิติข้อมูลบุคลากร สำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
27 ส.ค. 2563 สถิติข้อมูลบุคลากร สำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
27 ส.ค. 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563
27 ส.ค. 2563 โครงสร้างสำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
09 ก.ค. 2561 รายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานสำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
23 เม.ษ. 2561 รายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานสำนักบริหารโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561