ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
26 ม.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 6/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์
17 ม.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 5/2566 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
16 ม.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 4/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่สาว จังหวัดเชียงใหม่
13 ม.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 3/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ
13 ม.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 2/2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
27 ธ.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 31/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่มาศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
26 ธ.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 30/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประตูระบายน้ำแม่น้ำน่าน ท้ายเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
26 ธ.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 29/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
08 ธ.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 28/2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียมและเริงราง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
21 ต.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2565 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง