ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
02 พ.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 18/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างที่ปรึกษาควบคุมการดำเนินงาน (Project management Unit (PMU)) โครงการเสริมสร้างความสามารถฯ
02 พ.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 17/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาควบคุมการดำเนินงาน (Project management Unit (PMU)) โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ
02 พ.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยต้นทุนน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
02 พ.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2566 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ ออกแบบรายละเอียดอาคารกักเก็บน้ำในลำน้ำคลองบางไผ่และสาขา ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
24 เม.ษ. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและผู้สอนงานให้แก่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ตามบันทึกข้อตกลงในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เม.ษ. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2566 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำในแม่น้ำน่านท้ายเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
12 เม.ษ. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 12/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาวางแผนการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
28 มี.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืนฯ
08 มี.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 10/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
08 มี.ค. 2566 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 9/2566 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมบรรเทาอุทกภัยพื้นที่คลองร้อยสาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี