ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
02 พ.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ พ 27/2/2565 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการรดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกองพัสดุ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
22 เม.ษ. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 8/2565 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ผ่านสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้สู่สังคม
16 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 7/2565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารโครงการ
15 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 6/2565 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ
04 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 5/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์ สำนักบริหารโครงการ
01 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 4/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
01 มี.ค. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 3/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด สำนักบริหารโครงการ
15 ก.พ. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 2/2564 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศึกษาวางโครงการ และอื่น ๆ ของสำนักบริหารโครงการ
08 ก.พ. 2565 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 1/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักบริหารโครงการ
29 ธ.ค. 2564 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 29/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศึกษาวางโครงการ และอื่น ๆ ของสำนักบริหารโครงการ