ยินดีต้อนรับ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
04 ธ.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 29/2563 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักบริหารโครงการ
11 พ.ย. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 28/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อของบประมาณจากแหล่งอื่น กรณีหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
05 พ.ย. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 27/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อรถยนต์โดยสาร
05 พ.ย. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 26/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์งานศึกษาวางโครงการ และอื่น ๆ ของสำนักบริหารโครงการ
29 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 25/2563 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร
22 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 23/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
16 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 22/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน จังหวัดเลย
15 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 21/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี
15 ต.ค. 2563 คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 20/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรบุรี