ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
23 พ.ค. 2566 คำสั่งคณะทำงานฯ ข 392/2566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์อื่นที่มิใช่ครุภัณฑ์ (อาคารและสิ่งก่อสร้าง) และกำหนดอายุการใช้งานที่ได้จากการปรับปรุง ของกรมชลประทาน
23 พ.ค. 2566 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 604/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับการร้องขอจากข้อร้องเรียน
23 พ.ค. 2566 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 603/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดการข้อร้องเรียน
03 มี.ค. 2566 คำสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ กรมชลประทาน (KM Team work)
15 ก.พ. 2566 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 31/2566 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการติดตามประเมินผลด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ. 2566 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 81/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและขับเคลื่อนโครงการที่มีความเหมาะสมในการใช้เงินกู้จากธนาคารโลก
10 ก.พ. 2566 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 99/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Pilot Projiect Site ระบบงานป้องกันตลิ่งภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกับ The Advanced Construction Technology Center (ACTEC)
07 ก.พ. 2566 คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทานที่ 3/2566 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
13 ธ.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 11/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
07 ธ.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 1/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น