ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
11 ต.ค. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1308/2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Knowledge Mangement Assessor)
08 ก.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1165/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
04 ก.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1063/2564 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer กรมชลประทาน
04 ก.ย. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 160/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารห้องสมุดกรมชลประทาน
20 ส.ค. 2564 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1047/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งของกรมชลประทาน
12 ส.ค. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 690/2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน
14 ก.ค. 2564 คำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการบริการด้านขนส่ง กรมชลประทาน ที่ 31/2564 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการบริการด้านขนส่ง กรมชลประทาน
18 มี.ค. 2564 คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
15 มี.ค. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 306/2564 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน
23 ก.พ. 2564 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 164/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการ โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก