ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
13 ธ.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 11/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
07 ธ.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 1/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
03 พ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1063/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีฯ
02 พ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1095/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชี ตามแนวทางพระราชดำริ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก
17 ต.ค. 2565 คำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทานที่ 2/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำสายงาน
09 ก.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 596/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน
09 ก.ย. 2565 คำสั่งคณะกรรมการวางแผนกำลังคน และขับเคลื่อนระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ หรือระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent Unit) ของกรมชลประทานที่ 2/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ฯ
09 ก.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1047/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกพิจารณาและจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งของกรมชลประทาน
05 ก.ย. 2565 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานที่ 14/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ
03 ส.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 630/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ