ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
09 ก.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 596/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน
09 ก.ย. 2565 คำสั่งคณะกรรมการวางแผนกำลังคน และขับเคลื่อนระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ หรือระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent Unit) ของกรมชลประทานที่ 2/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ฯ
09 ก.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1047/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกพิจารณาและจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งของกรมชลประทาน
05 ก.ย. 2565 คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานที่ 14/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ
03 ส.ค. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 630/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
22 ก.ค. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี และขอให้ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี
16 มิ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 498/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี Phase 2 - 4 (พ.ศ. 2566 - 2580)
10 มิ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 389/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค และสำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย
10 มิ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ 337/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค (เพิ่มเติม) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
10 มิ.ย. 2565 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 490/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค (ชุดใหม่) โครงการศึกษาแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำสวย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี