ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
31 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมประมงที่ 159/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย
10 มี.ค. 2565 คำสั่งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้านที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ
15 ก.พ. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี
07 ส.ค. 2563 คำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ
11 ก.พ. 2563 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายไทย) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี (เพิ่มเติม)
11 ก.พ. 2563 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายไทย) ที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี
14 ม.ค. 2563 คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
06 มี.ค. 2562 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 163/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและภาวะโลกร้อนจาการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
07 ก.ย. 2561 คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ที่ 10/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง คำสั่งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี