ยินดีต้อนรับ ส่วนบริหารทั่วไป
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ เพียงใด

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด

สถิติการเข้าชม เว็บไซต์

วันที่ หัวข้อ
22 มี.ค. 2566 คำสั่งคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศที่ 3/2559 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมระบบมรดกทางการเกษตรโลก
22 มี.ค. 2566 คำสั่งคณะกรรมการสถิติประเทศไทย ที่ 2/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 ต.ค. 2565 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 586/2565 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID)
17 ต.ค. 2565 คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง ที่ 6/2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
17 ต.ค. 2565 คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ 5/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 เรื่อง คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่
27 ก.ย. 2565 คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 5/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
16 มิ.ย. 2565 คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1633/2565 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
07 มิ.ย. 2565 คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยารน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ 1/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
31 มี.ค. 2565 คำสั่งกรมประมงที่ 159/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย
10 มี.ค. 2565 คำสั่งคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้านที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสถิติ