ดาวน์โหลด - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 596/2565 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งคณะกรรมการวางแผนกำลังคน และขับเคลื่อนระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ หรือระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent Unit) ของกรมชลประทานที่ 2/2565 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ฯ

ถัดไป

คำสั่งคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจกรมชลประทานที่ 2/2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำสายงาน