ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 25/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจเพิ่มเติมโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำผาแดง จังหวัดลำพูน


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 24/2565 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาเตรียมความพร้อม และการทำความเข้าใจกับภาคประชาชน การก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 26/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม