ดาวน์โหลด - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 630/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี และขอให้ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี

ถัดไป

คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานที่ 14/2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักบริหารโครงการ