ดาวน์โหลด - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี และขอให้ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 498/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี Phase 2 - 4 (พ.ศ. 2566 - 2580)

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 630/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ