ดาวน์โหลด - คำสั่งกรมชลประทานที่ 389/2565 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค และสำเนาสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งกรมชลประทานที่ 337/2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับงานที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค (เพิ่มเติม) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 498/2565 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี Phase 2 - 4 (พ.ศ. 2566 - 2580)