ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2564 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 3 (ระบบส่งน้ำ) จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภุฯ