ดาวน์โหลด - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ