ดาวน์โหลด - คำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 5/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายไทย) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี (เพิ่มเติม)

ถัดไป

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี