ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์ จังหวัดศรีษะเกษ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในลักษณะกรอบตำแหน่งสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา