ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 11/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 13/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในลักษณะกรอบตำแหน่งสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี