ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและบริการจัดการน้ำในเขต จังหวัดสุราษฏร์ธานี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 4/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวดกำแพงเพชร