ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มลุ่มน้ำ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 40/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฏร์ธานี