ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge office หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบริหารโครงการ

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 17/2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา