ดาวน์โหลด - คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 15/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักบริหารโครงการ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 14/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถัดไป

คำสั่งสำนักบริหารโครงการที่ 16/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge office หรือ CKO) และทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)