บุคลากรส่วนบริหารทั่วไป

 

  GAB2566_1

ส่วนบริหารทั่วไป

ฝน 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

นางพนิตนาฎ  ศรีวารินทร์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 5199

ฝ่ายธุรการ

78

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางจิตรา  บุญรอด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5201

ใหญ่นอก

นางศิริทรัพย์ ใหญ่นอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5203

(ปฏิบัติงานห้อง ผส.บก.)

คุ้มหรั่ง

นางจำนงค์ คุ้มหรั่ง

พนักงานพิมพ์ ส 3

ตำแหน่งเลขที่ 12767

 

สีต์วรานนท์

นายสมพงษ์ สีต์วรานนท์

พนักงานธุรการ ส 2

ตำแหน่งเลขที่ 12768

 

แสนจันทร์

นางจินตนา  แสนจันทร์

พนักงานธุรการ ส 2

ตำแหน่งเลขที่ 12780

 

file_4 

นางสาววีระยา สารบุญเรือง

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 494

ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ
 ศรีสอาด

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ

นางสาวบุญเรือน  ศรีสอาด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5200

 

(ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5202

 

 ทองกลัด

นางสาวจริญญา ทองกลัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5204

 

 4091

นายประเสริฐ พรอโนทัย

พนักงานธุรการ ส 4/หน.

ตำแหน่งเลขที่ 12766

 

 

นางสาวนิภาพร  เฮงจิตร์

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 805

ฝ่ายการเงินและบัญชี
 สายกลิ่น

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ายศิริศักดิ์  สายกลิ่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5208

สุภาพพร้อม

นางอรวรรณ  สุภาพพร้อม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5207

 

- 200 

นางสาวมลทิพย์  ประเสริฐศิลปกุล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5203

 โคพิชัย

นางสาวอติกานต์  โคพิชัย

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 633

 Tcat

นาวสาวอรอนงค์  แสนจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 7055

 

ฝ่ายพัสดุ 
 

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางสาวประณาลีศ์ ธนานันท์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5210

 file_3

นายธรรมนูญ  คำจันทร์แก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5209

 

 ตะลัยวงษ์

นางสาวสุพพตา ตะลัยวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 6398

 

 ภาสน์นิภัทธ์

นายอัยยภัทร ภาสน์นิพัทธ์

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 6399