บุคลากรส่วนบริหารทั่วไป

 

TChart GAB 2565  

ส่วนบริหารทั่วไป

 

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป

นางสาวสุภาพร  คุมดวง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 5199

ฝ่ายธุรการ

ยงวิกุล

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวฐณิฏฐา ยงวิกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5201

ใหญ่นอก

นางศิริทรัพย์ ใหญ่นอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5203

(ปฏิบัติงานห้อง ผส.บก.)

คุ้มหรั่ง

นางจำนงค์ คุ้มหรั่ง

พนักงานพิมพ์ ส 3

ตำแหน่งเลขที่ 12767

 

สีต์วรานนท์

นายสมพงษ์ สีต์วรานนท์

พนักงานธุรการ ส 2

ตำแหน่งเลขที่ 12768

 

แสนจันทร์

นางจินตนา  แสนจันทร์

พนักงานธุรการ ส 2

ตำแหน่งเลขที่ 12780

 

สารบุญเรือง 

นางสาววีระยา สารบุญเรือง

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 494

ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ
บุญรอด

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ

นางจิตรา  บุญรอด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5200

 ศรีสอาด

นางสาวบุญเรือน  ศรีสอาด

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ 5202

 

 ทองกลัด

นางสาวจริญญา ทองกลัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5204

 

พรอโนทัย 

นายประเสริฐ พรอโนทัย

พนักงานธุรการ ส 4/หน.

ตำแหน่งเลขที่ 12766

 

 รวยอบกลิ่น

นางสาวสุวิมล รวยอบกลิ่น

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 805

ฝ่ายการเงินและบัญชี
 สายกลิ่น

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ายศิริศักดิ์  สายกลิ่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5208

สุภาพพร้อม

นางอรวรรณ  สุภาพพร้อม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5207

 

บานไม่รู้โรย 

นางสาวพัชรา  บานไม่รู้โรย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ตำแหน่งเลขที่ 5203

 โคพิชัย

นางสาวอติกานต์  โคพิชัย

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 633

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 7055

 

ฝ่ายพัสดุ 
โชติประเสริฐ 

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นางมาลี โชติประเสริฐ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5210

 

(ว่าง)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเลขที่ 5209

 

 ตะลัยวงษ์

นางสาวสุพพตา ตะลัยวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 6398

 

 ภาสน์นิภัทธ์

นายอัยยภัทร ภาสน์นิพัทธ์

เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการทั่วไป)

ตำแหน่งเลขที่ 6399