ดาวน์โหลด - (แบบฟอร์ม) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ (แบบ ชป.136) และแบบมอบหมายงานของลูกจ้างประจำ (แบบ ชป.136/1) ครั้งที่ 2


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"