ฝ่ายธุรการ - ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสมัญ ตำหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ถัดไป

บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562