ฝ่ายพัสดุ - สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ด่วนที่สุด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ถัดไป

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง