ฝ่ายธุรการ - นางนันทภรณ์ อินทรเสาร์ ภรรยานายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 ถึงแก่กรรม


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)

ถัดไป

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1537/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ (จำนวน 1 ราย) นางสาวจีรวรรณ พรหมมา