ฝ่ายบริหารบุคคลและสวัสดิการ - แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 5 ราย)

ถัดไป

การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 และแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2561