ฝ่ายพัสดุ - แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 5 ราย)


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

แนวทางการปฏิบัติการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ถัดไป

แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ