ฝ่ายพัสดุ - แนวทางการปฏิบัติการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561

ถัดไป

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 5 ราย)